Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, která se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítěte naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Snažíme se omezovat učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Mezi formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity (společné akce dětí a rodičů, výlety,plavecký výcvik, návštěvy divadla apod.), které organizujeme v průběhu celého roku.

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, slouží tento školní vzdělávací program jako podklad pro třídní program,který se zpracovává na období jednoho roku a učitelka i ředitelka tudíž respektují témata  s tím, že se společně domlouvají, zda téma  prodloužit nebo v případě potřeby změnit z důvodů nečekané situace.

Výchova probíhá podle ročních období – jaro, léto, podzim, zima, ze kterých pak vyplývají podtémata na různě dlouhé pracovní bloky / 1 – 2 týdny/ zaměřené obsahově do pěti oblastí, které podporují přirozený vývoj dítěte a jsou základem Rámcově vzdělávacího programu :
-    Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

 Jeden den v týdnu je vyhrazen na kulturní akce, výlety, případně opakování nebo rozšíření daného tématu .

Z výše uvedeného vyplývá, že škola žije v dané období jedním podtématem, v příštím roce se daná témata mohou změnit.

Integrované bloky (témata) jsou vytvářeny tak, aby „zasahovaly“(integrovaly)
 více vzdělávacích oblastí.
Snažíme se aby jednotlivý blok :

-    přispíval k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech  (biologická, psychologická,
sociální, interpersonální, sociálně kulturní, enviromentální)
-    dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat
žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje

   -     umožňovat naplnit je pestrou nabídkou činností intelektových i praktických

Integrované bloky jsou další součástí Školního vzdělávacího programu.

Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ