Úplata za předškolní vzdělávání

Pokyn ředitelky mateřské školy k úplatě za předškolní vzdělávání


Platnost od 1.9.2011   do 31.8.2012


Podle zákona č.561/2004Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:


1.    Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od l.9.2011 šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst.2).
2.    Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na…360,- ..Kč měsíčně (vyhl. č. 14, §6 odst.2).Výše úplaty dětem,, které dochází nejvýše                 na 4 hodiny denně z důvodů pobírání rodičovského příspěvku ( § 30, odst. 3, písm. b zákona č. 117/1995)rodičem dítěte se stanoví na 230 Kč měsíčně.Rodičům dítěte, kterému je omezena docházka do mateřské školy na 5 kalendářních dnů v měsíci bude úplata snížena na 115,- Kč.O snížení úplaty písemně požádá zákonný zástupce ředitelku školy na základě ustanovení § 123 odst.4, zákona č.561/2004 Sb.
3.    Úplata je splatná do konce příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 15 dne následujícího měsíce. Platba se provádí v hotovosti.
4.    Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte,který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhl. č.14,§ 6 odst. 5)
5.    Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.Pokud zákonný zástupce nepředloží tento doklad, nemusí být od úplaty osvobozen
6.    O snížení nebo osvobození  v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst.a) na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
7.    Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon,§35, odst. d)
8.    Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu bude následující:…0………
9.    Pro školní rok 2012/2013 budou stanovené částky v souladu s vyhl. č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2, nově přepočítány.

Ve Dřínově dne  30.6.2011  
                                                                                             ---------------------------------------
                                                                                                    ředitelka školy

 

Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ