Školní řád mateřské školy Dřínov

seznam článků
Školní řád mateřské školy Dřínov
Platby v mateřské škole
Evidence dítěte
Provoz mateřské školy - str.1
Provoz mateřské školy str.2
Provoz mateřské školy str.3
Všechny strany

(zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – Školský zákon a Vyhl. č. 14/2005 Sb.)


Organizace provozu mateřské školy

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá obvykle v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a na www.stránkách obce.

Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší 3 let

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení správního řízení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí (příp.nepřijetí) dítěte do MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Během správního řízení mají rodiče právo nahlížet do spisu.

Kritéria pro přijímání dětí :

- děti s trvalým bydlištěm ve Dřínově a Drchkově
- děti předškolního věku (poslední rok před nástupem do ZŠ)
- děti k celodenní docházce
Doplňující kritéria
- opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce
- sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny)
- děti z okolních obcí po předložení potvrzení o nepřijetí v jejich spádové obci

Při rozhodování o přijetí nezáleží na datu ani pořadí přihlášky.

Není-li možné přijmout větší počet dětí, rozhodne o přijetí ředitelka podle daných kritérií.

 


II. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání
Platnost od 1.9.2014 do 31.8.2015


Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je šest a více let (poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odloženou školní docházkou), mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 380 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení .

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
Snížení úplaty je pouze možnost, nikoli povinnost ředitelky!

Úplata za školní stravování dětí

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, je –li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim v průběhu celého dne.

Výše stravného na dítě a celý den ( 2 svačiny a oběd) : 29,- Kč / 32,- /strávníci 7 let/

Dopolední docházka (l svačina a oběd):  23 Kč   / 26,- Kč strávníci 7 let

Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.

Platnost od 1.1.2012

Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají v hotovosti zpětně a jsou splatné do 15.následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny , případně ředitelky.


III. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon),zdravotní pojišťovny.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


IV. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 7,00 do16,00 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Tel. 312 591 483 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.


Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí,případně tištěnou formou (letáky -informace pro rodiče). Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy:
Provoz mateřské školy lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících.Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem na základě průzkumu zájmů zákonných zástupců.
Informace o přerušení nebo omezení provozu zveřejní ředitelka nejméně 2 měsíce předem na viditelném místě.
Provoz lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období, než stanoveném výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. V tom případě informaci zveřejní neprodleně.


Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ


Dítě má právo:

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)


Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace

Škola se zaměřuje na prevenci vzniku sociálně patologických jevů – minimální preventivní program (příloha)

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.


Pravidla k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí v MŠ, kterými se řídí zaměstnanci školy, děti i jejich zákonní zástupci

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách se řídí § 29 Školského zákona a vyhláškou č. 14/2005 Sb.-§ 5 , odst. 1-5

Za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník ( v mimořádných situacích může i  zaměstnanec školy) mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě osobně vyzvedne.

V zájmu dítěte rodičům doporučujeme:
   -   Předat dítě osobně paní učitelce
   -   Zákonní zástupci mohou k vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře jsou
       u ředitelky školy).Bez písemného pověření učitelky dítě nikomu jinému nepředají.
-    Zajistit dětem dostatečné a vhodné oblečení pro pobyt venku (uložit v šatně), případně i náhradní spodní prádlo. Nedostatek oblečení je porušením školního řádu
        
Ředitelka školy zabezpečuje spolu s učitelkou dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, to znamená při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.


Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše:
a)    20ti dětí – duševně a tělesně zdravých, starších tří let
b)    15ti dětí v případě, že jsou mezi nimi děti mladší tří let

Připomínky, stížnosti a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy nebo učitelky. Vyřizování stížností,podnětů se řídí zákonem č. 561/2004,školský zákon a zákonem č. 500/2004Sb, správní řád a směrnicí č. 4/10 (viz nástěnka školy)

Závěrečné ustanovení:Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce) a zaměstnance školy.


Školní řád nabývá platnosti dne 11.3.2010  

Ve Dřínově dne 10.3.2010
Zdeňka Sochorová - ředitelka


Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ