Školní řád mateřské školy Dřínov - Provoz mateřské školy str.3

seznam článků
Školní řád mateřské školy Dřínov
Platby v mateřské škole
Evidence dítěte
Provoz mateřské školy - str.1
Provoz mateřské školy str.2
Provoz mateřské školy str.3
Všechny strany

Pravidla k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí v MŠ, kterými se řídí zaměstnanci školy, děti i jejich zákonní zástupci

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách se řídí § 29 Školského zákona a vyhláškou č. 14/2005 Sb.-§ 5 , odst. 1-5

Za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník ( v mimořádných situacích může i  zaměstnanec školy) mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě osobně vyzvedne.

V zájmu dítěte rodičům doporučujeme:
   -   Předat dítě osobně paní učitelce
   -   Zákonní zástupci mohou k vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře jsou
       u ředitelky školy).Bez písemného pověření učitelky dítě nikomu jinému nepředají.
-    Zajistit dětem dostatečné a vhodné oblečení pro pobyt venku (uložit v šatně), případně i náhradní spodní prádlo. Nedostatek oblečení je porušením školního řádu
        
Ředitelka školy zabezpečuje spolu s učitelkou dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, to znamená při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.


Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše:
a)    20ti dětí – duševně a tělesně zdravých, starších tří let
b)    15ti dětí v případě, že jsou mezi nimi děti mladší tří let

Připomínky, stížnosti a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy nebo učitelky. Vyřizování stížností,podnětů se řídí zákonem č. 561/2004,školský zákon a zákonem č. 500/2004Sb, správní řád a směrnicí č. 4/10 (viz nástěnka školy)

Závěrečné ustanovení:Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce) a zaměstnance školy.


Školní řád nabývá platnosti dne 11.3.2010  

Ve Dřínově dne 10.3.2010
Zdeňka Sochorová - ředitelka
Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ