Školní řád mateřské školy Dřínov

seznam článků
Školní řád mateřské školy Dřínov
Platby v mateřské škole
Evidence dítěte
Provoz mateřské školy - str.1
Provoz mateřské školy str.2
Provoz mateřské školy str.3
Všechny strany

(zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – Školský zákon a Vyhl. č. 14/2005 Sb.)


Organizace provozu mateřské školy

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá obvykle v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a na www.stránkách obce.

Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti starší 3 let

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení správního řízení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí (příp.nepřijetí) dítěte do MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Během správního řízení mají rodiče právo nahlížet do spisu.

Kritéria pro přijímání dětí :

- děti s trvalým bydlištěm ve Dřínově a Drchkově
- děti předškolního věku (poslední rok před nástupem do ZŠ)
- děti k celodenní docházce
Doplňující kritéria
- opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce
- sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny)
- děti z okolních obcí po předložení potvrzení o nepřijetí v jejich spádové obci

Při rozhodování o přijetí nezáleží na datu ani pořadí přihlášky.

Není-li možné přijmout větší počet dětí, rozhodne o přijetí ředitelka podle daných kritérií.

 Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ