Školní řád mateřské školy Dřínov - Platby v mateřské škole

Školní řád mateřské školy Dřínov - Platby v mateřské škole

seznam článků
Školní řád mateřské školy Dřínov
Platby v mateřské škole
Evidence dítěte
Provoz mateřské školy - str.1
Provoz mateřské školy str.2
Provoz mateřské školy str.3
Všechny strany

II. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání
Platnost od 1.9.2014 do 31.8.2015


Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je šest a více let (poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odloženou školní docházkou), mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 380 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení .

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
Snížení úplaty je pouze možnost, nikoli povinnost ředitelky!

Úplata za školní stravování dětí

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, je –li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim v průběhu celého dne.

Výše stravného na dítě a celý den ( 2 svačiny a oběd) : 29,- Kč / 32,- /strávníci 7 let/

Dopolední docházka (l svačina a oběd):  23 Kč   / 26,- Kč strávníci 7 let

Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.

Platnost od 1.1.2012

Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají v hotovosti zpětně a jsou splatné do 15.následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny , případně ředitelky.Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ