Školní řád mateřské školy Dřínov - Provoz mateřské školy - str.1

seznam článků
Školní řád mateřské školy Dřínov
Platby v mateřské škole
Evidence dítěte
Provoz mateřské školy - str.1
Provoz mateřské školy str.2
Provoz mateřské školy str.3
Všechny strany

IV. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 7,00 do16,00 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Tel. 312 591 483 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.


Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí,případně tištěnou formou (letáky -informace pro rodiče). Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy:
Provoz mateřské školy lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících.Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem na základě průzkumu zájmů zákonných zástupců.
Informace o přerušení nebo omezení provozu zveřejní ředitelka nejméně 2 měsíce předem na viditelném místě.
Provoz lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období, než stanoveném výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. V tom případě informaci zveřejní neprodleně.Copyright © 2018 Mateřská škola Dřínov - Všechna práva vyhrazena.

CREATIVITY.CZ