Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provozní řád

I. Informace o zařízení

Název školy: Mateřská škola Dřínov, okr.Kladno
Adresa školy: Dřínov 1, 273 71 p. Zlonice  
Telefon: 312 591 483       
IČO:……75034247
Ředitel:……Zdeňka Sochorová
Zřizovatel:…Obecní úřad Dřínov

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:…25 dětí…
Kapacita školní jídelny 35 dětí
Provozní doba  školy: 7,00 – 16, 00 hodin


II. Režimové požadavky
 
Režim dne je pružně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

d)  Pohybové aktivity: ranní cvičení, činnosti TV,pobyt venku (ráno a odpoledne),dramatická výchova, pohybové aktivity, které jsou zařazovány v průběhu celého dne,psychomotorické hry,hudebně pohybové aktivity

e) Pobyt venku: dopoledne 9,30 – 11,30 hodin dle věku,počasí a stavu ovzduší, případně odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.
Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady,přilehlého hřiště, hruškového sadu a vycházky po blízkém okolí.
Údržba školní zahrady: posekání trávníků zajišťuje dle potřeby OÚ, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou ( pohybové hry,prvky sportovních her,..)

Povinností rodičů je zajistit dětem dostatek vhodného oblečení i náhradního a obutí pro pobyt venku během všech ročních období!

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (kreslení, malování, klidné hry). Lehátka máme stabilně v ložnici, pyžama si děti ukládají na židličky (vyvětrání).   

g) Stravování:
-    vlastní strava připravená ve školní kuchyni
-    svačiny se podávají v době od 8,30 – 9,00 hodin, odpoledne od 14 do 14,30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
-    obědy se vydávají od 11,30 do 12,15 hodin,děti prostírají , polévky nalévá kuchařka, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka
   
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky. Při pobytu na zahradě v letním období se donáší pití přímo z kuchyně.

i) Otužování:
-    pravidelné větrání tříd
-    sledujeme vytápění školy, redukujeme na přiměřenou teplotu
-    dostatečný pobyt venku
-    kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

j) Způsob nakládání s prádlem
 Lůžkoviny se mění každých 21 dní nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden, prostírání jsou omývána 1x týdně – v případě potřeby ihned. Prádlo je práno a mandlováno smluvně v Nemocnici ve Slaném.
Čisté prádlo se skladuje odděleně ve skříních (od špinavého).

k) Provozní podmínky a prostorové podmínky
    Škola má pitnou nezávadnou vodu.
    Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí ( viz režimové momenty)
    Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě = 4m2, na lehátko = 1,7 m
    Lehátka po provětrání zůstávají na místě, pyžama se ukládají na židličky
   WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro 25 dětí na třídu

l) Úklidové činnosti  
  (viz příloha)

m) Teplota vzduchu
      Ve třídách jsou umístěny 1,5 m nad zení nástěnné teploměry. Teplota učebny je 20 – 22 C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19 C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.
Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18 C. Nejvyšší přípustná teplota je 26 C.
Na WC je teplota cca 18 C.
V zimním období při mimořádně chladných dnech (tj. pod –15 C) nesmí teplota klesnout pod 18 C (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16 C (povolen pouze l den)

Tento provozní řád nabývá účinnosti 27.8.2009
V Dřínově dne 26.8.2009